Cum funcționează Pilonul III

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III, cu respectarea nivelului minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de legislația aplicabilă.

 • Dacă un participant încetează plata contribuţiei, acesta îşi păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepţia cazului în care a solicitat un transfer de lichidităţi băneşti către alt fond de pensii facultative;
 • Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă, ca urmare a invalidităţii, acesta va avea dreptul să folosească activul personal în conformitate cu normele adoptate de ASF;
 • Dacă un  participant  decedează  înainte de pensionare,  activele  personale,   evaluate la acea dată, se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune şi normelor  în vigoare.

Participantul la un fond de pensii facultative din România, care a fost detaşat într-o altă ţară are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la acel fond pe durata detaşării sale. În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, stat membru al Uniunii Europene    ori aparţinând Spaţiului Economic European, participantul şi beneficiarul îşi mențin dreptul la pensia facultativă câştigat în cadrul schemelor  de  pensii  facultative  din   România,   urmând ca aceasta să se plătească în acel stat, în cuantumul rămas, după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.

Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea  nulităţii. Contribuţiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participanţilor. Contribuţiile la un fond       de pensii facultative şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale. Contribuţiile şi transferal de lichidităţi băneşti la un fond de pensii facultative se convertesc în unităţi de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii  de  fond  ale  unui fond de pensii facultative se calculează atât de către administrator, cât şi de către depozitar, în fiecare zi lucrătoare  şi se comunică ASF în aceeaşi zi. Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative sunt supuse anual auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Administratorul fondului de pensii poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investiţiilor, o societate     de asigurări, autorizate de ASF pentru a administra fonduri de pensii facultative şi, opţional, pentru a furniza pensii private. Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în formă scrisă, care cuprinde: strategia de investire    a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor; metode de evaluare a riscurilor investiţionale; procedurile de management al riscului; metoda de revizuire a regulilor de investire; persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, procedurile pentru luarea deciziilor. Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, informând participanţii referitor la noua politică investiţională.

Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat şi propus de către administrator şi autorizat de ASF. Prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii facultative. Schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii facultative.

Administratorul investeşte în:

 • instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizată să funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent  de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului  Economic  European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • titluri de stat şi alte valori mobiliare emise de state terţe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • obligaţiuni şi alte valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de autorităţile administraţiei publice locale din state terţe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi îndeplinesc cerinţele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte ţări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • alte forme de investiţii prevăzute de norme. Investiţiile sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile valutare.

Fondul de pensii facultative Pilon III trebuie autorizat de ASF. Denumirea fondului de pensii facultative va conţine sintagma “fond de pensii facultative”.

Toate informaţiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de către administrator. Administratorul publică şi pune la dispoziția oricărui participant la un fond de pensii facultative un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent. De asemenea, administratorul informează fiecare participant, la ultima adresă comunicată:

 • anual, în scris, despre activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului.
 • în termen de 10 zile calendaristice, orice informaţie relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii facultative.
 • la cerere, informaţii detaliate şi de substanţă privind riscul investiţiei, gama de opţiuni de investiţii, dacă este cazul, portofoliul existent de investiţii, precum şi informaţii privind expunerea la gradul de risc şi costurile legate de investiţii.

Potrivit legii, comisionul de administrare se constituie  din:

 • deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;
 • deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative.

Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri  de pensii facultative, pentru fiecare fond având un prospect al schemei de pensii facultative distinct şi autorizat. Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii facultative. Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu exonerează administratorul de răspundere.

Administratorul care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni şi o comunică ASF. Lunar,  ASF publică:

 • rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;
 • rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;
 • rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor

BENEFICIILE SISTEMULUI DE PENSII FACULTATIVE PILON III

Persoanele care doresc ca, la vârsta pensionării, să beneficieze de venituri suplimentare față de cele care le revin din pensia obligatorie (Pilon I şi Pilon II),  pot beneficia şi de o a treia sursă de   pensie

pensia facultativă – fiind necesară aderarea la sistemul de pensii facultative Pilonul III şi plata contribuțiilor.

Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor schemei de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.

Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative. Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe  baza  unui  protocol  încheiat  cu  reprezentanţii   angajaţilor.

Angajatorul şi sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune participarea la un fond de pensii facultative. Angajatorul constituie şi virează lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator.

Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume totale reprezentând echivalentul în lei a 400 euro, într-un an fiscal.

Datorită importanței şi impactului social al sistemului de pensii, legea prevede imposibilitatea ca un fond de pensii facultative să fie declarat în stare de faliment. Sunt instituite măsuri de administrare specială astfel încât participanții şi beneficiarii acestora să fie protejați.