Protecția participanților în sistemul de pensii facultative Pilon III

Siguranţa şi performanţa sunt cele mai importante elemente ale unui sistem de pensii private. Pe fondul problemelor demografice la nivel mondial, cele mai noi sisteme de pensii private au trecut de la garanţii absolute la cele relative, calculate în funcţie de piaţă. Noul model de garanţii, cu flexibilitate ridicată în administrarea activelor, poate contracara mai eficient fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Garanţia relativă presupune randamente calculate în funcţie de performanţa medie a fiecărui segment de piaţă în parte. Protecţia participanţilor împotriva performanţelor slabe ale administratorilor de fonduri este asigurată prin eliminarea, în timp, a fondurilor cu randamente situate sub media pieţei.

În România, punerea în aplicare a mecanismului de supraveghere şi control este asigurată de ASF. Unul dintre principalele obiective ale instituţiei este protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private. Elementele de siguranţă oferite de fondurile de pensii private Pilon II şi Pilon III sunt prevăzute atât în legile de bază ale sistemului, cât şi în legislaţia secundară emisă de către ASF în urma consultărilor cu specialiştii din piaţă. În elaborarea cadrului legal s-a ţinut cont de experienţa în domeniu a celorlalte state care au implementat cu succes sisteme de pensii private, cu mult timp înaintea României.

PROVIZOANE TEHNICE

Administratorul  care  administrează  fonduri  de  pensii  facultative  în  care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la  performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme. Administratorul trebuie să deţină permanent un nivel suficient şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii facultative pentru fondurile aflate în administrarea sa.

Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual şi se certifică de către un actuar sau de către un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislaţia naţională. ASF poate stabili cerinţe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanţilor. De asemenea, poate permite administratorului să deţină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiţia realizării unui plan concret şi fezabil de acoperire a provizioanelor.

SUPRAVEGHEREA SPECIALA

Supravegherea   specială   are   drept   scop   aplicarea   unor   măsuri   suplimentare   pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii facultative, în vederea protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, în situaţia în care se constată deficienţe în urma controalelor efectuate de ASF şi care nu sunt situaţii de natură a institui administrarea specială. Instituirea supravegherii speciale, precum şi desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către ASF care notifică administratorilor instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele şi procedura de contestare. Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului. Consiliul de supraveghere specială    asistă şi supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative. Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele şi evidenţele fondului de pensii facultative şi ale administratorului, fiind obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.

ADMINISTRAREA SPECIALA

Administrarea specială are drept scop exercitarea răspunderii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii facultative şi de a limita pierderile, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor. În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de administrare, se notifică administratorului suspendarea sau retragerea autorizaţiei şi solicită oferte celorlalţi administratori autorizaţi pentru  administrarea  fondurilor  de  pensii  facultative,  pentru  preluarea  în    administrare temporară a fondurilor şi a prospectelor schemei de pensii facultative. În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară. Principalele criterii de selecţie a ofertelor constau în performanţa administratorilor, politica investiţională şi nivelul cheltuielilor legate de  administrare.

În cazul în care administratorii nu transmit oferte, ASF desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii facultative respectiv. În ziua lucrătoare următoare

desemnării administratorului special, se anunţă public participanţii fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea alegerii, în termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou  administrator.

FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private reprezintă unul dintre cele mai importante elemente din complexul de garanţii cu privire la siguranţa sistemului de pensii private.

Fondul garantează drepturile participanţilor şi beneficiarilor din sistemul de pensii private şi are rolul de a compensa eventualele pierderi ale acestora, atât în perioada de acumulare       a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate.

Administratorii şi furnizorii de pensii private cotizează anual, din fonduri proprii, la Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru acumularea sumelor necesare îndeplinirii scopului fondului, valoarea contribuţiilor fiind stabilite prin metode de calcul actuarial, elaborate de Fondul de garantare şi supuse adoptării ASF.

Potrivit legii, fondurile de pensii administrate privat nu pot fi declarate în stare de faliment, doar administratorii lor putând intra în această situaţie. Însă, datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, fondul de pensii nu va fi afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

ASISTENTA ACORDATA DE ASF PARTICIPANTILOR

ASF a stabilit obligația administratorilor fondurilor de pensii facultative de a oferi facilităţi on-line pentru verificarea activelor din contul personal, precum şi informaţii privind evoluţia fondurilor de pensii administrate sau politica de investiţii a fiecărui fond în parte. În plus, participantul este îndreptăţit să solicite administratorului informaţii suplimentare ori de câte ori consideră necesar, contra cost. Prospectele fondurilor de pensii menţionează clar regimul în care se desfăşoară această operaţiune.

Administratorii fondurilor autorizate în prezent în România oferă acest serviciu gratuit sau contra unui cost care nu depăşeşte costulefectivdepunerela dispoziţiea informaţiilor. Administratorii fondurilor de pensii au obligaţia de a transmite, până pe data de 15 mai a fiecărui an, în scris şi cu titlu gratuit fiecărui participant, la ultima adresă de corespondenţă comunicată, informaţii despre evoluţia contului de pensie privată în anul precedent, activul personal, respectiv despre numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi date despre situaţia financiară a fondului de pensii facultative şi cea a societăţii de administrare  a respectivului fond de pensii. De asemenea, administratorii    au obligaţia de a notifica în scris participanţii ori de câte ori se înregistrează o situaţie de neplată a contribuţiei, astfel încât, dacă în numele participantului contribuie şi angajatorul său, angajatul va fi avertizat de către administratorul fondului în cazul în care contribuţia nu este virată.

Principala misiune a ASF o reprezintă protejarea intereselor participanților şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private şi prin informarea corectă asupra acestuia. De aceea, ASF îşi propune să rămână una din cele mai importante surse de materiale de educație financiară, de analize, studii şi publicații privind pensiile private.

De asemenea, pe pagina de internet a ASF www.asfromania.ro puteți accesa Registrul tuturor entităților autorizate să desfăşoare activități legate de sistemul de pensii facultative pe teritoriul României, precum şi întreaga legislație aplicabilă şi deciziile adoptate în activitatea de supraveghere față de entități. În vederea protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, ASF desfăşoară permanent activităţi de supraveghere şi control pentru a asigura respectarea, de către entităţile implicate, a dispoziţiilor legale în vigoare, în sistemul de pensii private.

DEPUNEREA UNEI PETITII SAU SESIZARI LA ASF

Unul dintre principalele obiective ale ASF este asigurarea unei bune relații cu participanţii. Astfel, pentru preluarea petiţiilor, în cadrul ASF funcţionează Direcția Protecția Consumatorilor, acordând o importanţă deosebită analizării şi rezolvării petiţiilor, sesizărilor primite de la participanţi, beneficiari sau persoane fizice care solicită informaţii despre sistemul pensiilor private.

Anterior depunerii petiţiei (cererii, reclamației, sesizării) la ASF trebuie să verificați dacă persoana fizică sau juridică împotriva căreia vreți să depuneți plângere este autorizată sau înregistrată în Registrul entităților sistemului de pensii private supravegheate şi reglementate de ASF. În caz contrar, vă veți adresa autorităților sau instanțelor competente. Dacă respectiva persona fizică/ juridică este sub supravegherea şi reglementarea ASF, va  trebui în prealabil să contactați această persoană pentru a-i explica problema, pentru a cere o rezolvare sau pentru a solicita informații cu privire la etapele pe care trebuie să le urmați în continuare. Această etapă reprezintă o încercare de a soluţiona amiabil potențialul conflict, înainte de a ajunge spre rezolvare la autoritățile competente.

Totodată, puteți să formulați o petiție (cerere, reclamație, sesizare) către ASF. Petiţiile formulate în scris şi transmise către ASF trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, numele şi prenumele petentului, detalii de contact, denumirea şi adresa entităţii reclamate, obiectul reclamaţiei cuprinzând descrierea succintă a problemei reclamate, motivele înaintării acesteia, sugestii pentru rezolvare, precum şi adresa unde acesta urmează să primească răspunsul.

Petiţia se poate transmite la ASF prin servicii poştale, la sediu (prin intermediul registraturii), prin e-mail sau prin formularul on- line disponibil pe site-ul www.asfromania.ro destinat transmiterii acestora (formularul va transmite automat un e-mail către departamentul specializat în soluţionarea petiţiilor).

La numărul de telefon TEL VERDE 0800.825.627, ASF acordă consultanţă de specialitate consumatorilor, însă nu se pot înregistra petiţii.